Uwagi o bezprawiu międzynarodowego systemu adopcji dzieci

Iara de Witte, Illegal adoption as child trafficking. The potential of the EU Anti-trafficking Directive in protecting children and their original familiy from abusive intercountry adoption ("Nielegalna adopcja jako handel dzieckiem. Potencjał w ochronie dzieci i ich rodzin naturalnych dyrektywy Unii Europejskiej o przeciwdziałaniu handlu ludźmi"; dok.), University of Amsterdam, Amsterdam 2012, s. 4 - 5:

> Adopcja zagraniczna (intercountry adoption, ICA) dotyczy przeniesienia dziecka z kraju jego pochodzenia do innego kraju w celu adopcji. Jest ona postrzegana jako sposób zapewnienia dziecku w innym kraju rodziny, której było ono pozbawione w kraju swego pochodzenia. Z drugiej jednak strony adopcja zagraniczna daje ludziom bezdzietnym możliwość spełnienia swego własnego pragnienia założenia rodziny. W takim ujęciu zadaje się być ona rozsądnym sposobem zaspokojenia potrzeb obu stron. Jednakże obecnie niektórzy badacze zauważają, że adopcje zagraniczne są napędzane chęciami osób chcących adoptować dziecko, zamiast dobrem dziecka, ponieważ chętnych do adoptowania dziecka jest więcej niż dzieci, które można adoptować. Zwraca się uwagę, że gdy liczba chętnych do adoptowania dziecka przewyższa liczbę dzieci dostępnych do adopcji, wzrasta prawdopodobieństwo działalności nielegalnej.

> Ostatnimi laty często zgłaszano przypadki nadużyć w międzynarodowym systemie adopcyjnym. Dotyczyły one między innymi dzieci pozyskanych do adopcji zagranicznych poprzez: porwania, perswazję, przymuszanie, wprowadzanie w błąd i dezinformację, oszukiwanie i nakłanianie rodziców biologicznych, fałszowanie aktów urodzenia i dokumentów zrzeczenia się praw rodzicielskich. Dotyczyły one pozyskiwania dzieci do adopcji dzięki niedokładnym i pobłażliwym przepisom prawnym o zrzekaniu się praw rodzicielskich lub o pozbawianiu praw rodzicielskich. Następnie dotyczyły sytuacji, w których kandydaci chcący adoptować dziecko umyślnie omijali prawne procedury adopcyjne. Jednakże dotyczyły one także przypadków, w których pomimo przestrzegania procedur prawnych przez kandydatów do adoptowania dziecka, adopcja i tak następowała po części nielegalnie. Co więcej, ujawnia się obecnie przypadki, w których dorosłe już osoby adoptowane występują przeciwko systemowi adopcji zagranicznych i wyrażają zastrzeżenia dotyczące ich skutków. Często w ich relacjach pojawiają się wyrażenia: "nielegalne adopcje" oraz "handel ludźmi".