Aby rozmowa była rozmową, trzeba mówić prawdę. Podobnie z pracą: aby praca była pracą, musi osiągnąć swą prawdę. Chleb musi być chlebem, słowo słowem, pytanie i odpowiedź na pytanie muszą się spotkać na tej samej płaszczyźnie.

Wierność powstaje i rośnie tam, gdzie panuje jasność. W ciemności wszystko staje się podejrzane. Człowiek musi wiedzieć, z kim ma do czynienia i o jakie sprawy chodzi. Musi być gotowy pokazać siebie w prawdzie. Im bardziej tęskni człowiek za wiernością, tym mocniej musi powtarzać: więcej światła! (*)


For a conversation to be a conversation, one must speak the truth. So it is with work, for work to be work, it must achieve its truth. Bread must be bread, a word — a word, and a question and its answer must meet on the same plane.

Faithfulness arises and grows where clarity reigns. In the darkness everything becomes suspicious. Man must know with whom he deals and what matters are at issue. He must be ready to reveal himself in the whole truth. The more man yearns for faithfulness, the more powerfully he must repeat, "more light" (*)


(*) Józef Tischner, [selected by D. Kot from] Etyka solidarności [The Ethics of Solidarity], Kraków 2005. Translation by A. Fraś with amendment ("clarity").